Przejdź do treści

RODO

Klauzula informacyjna dla nadawców i odbiorców korespondencji.

Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów i ich pracowników.

Czytaj więcej.

Czy w AMM Systems Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych?

Tak, zgodnie z unijnym rozporządzeniem „RODO” został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

W jaki sposób AMM Systems Sp. z o.o. będzie potwierdzać gotowość do RODO?

Swoją gotowość do RODO Spółka potwierdzi certyfikatem, jeśli zostanie stworzony przez ustawodawcę system certyfikacji. W listopadzie 2017 roku w AMM Systems Sp. z o.o. został przeprowadzony audyt bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych zgodnie z wybranym zakresem kryteriów normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 oraz przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Systemy informatyczne Spółki zostały wysoko ocenione pod względem prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Ponadto, AMM Systems Sp. z o.o. przygotowuje kodeks dobrych praktyk w zakresie komunikacji samorządów i podmiotów użyteczności publicznej z mieszkańcami.

Czy dane służbowe pracownika są danymi osobowymi?

Dane służbowe takie jak numer telefonu czy adres e-mail według RODO, są danymi osobowymi, lecz zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, pracodawca jako Administrator tych danych jest uprawniony do ich udostępniania nawet bez zgody pracownika, którego dotyczą.

Czy wykonywane są kopie zapasowe aplikacji, struktury bazy danych i systemu operacyjnego?

Tak, wykonujemy kopie zapasowe aplikacji, struktury bazy danych oraz systemu operacyjnego.

Czy dane osobowe będą przetwarzane przez AMM Systems Sp. z o.o. wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta będącego Administratora danych osobowych?

Tak. W SERWISACH NIEPUBLICZNYCH systemu SISMS oraz w pozostałych systemach informatycznych AMM Systems Sp. z o.o., podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy AMM Systems Sp. z o.o. a Klientem. Warto pamiętać, iż Użytkownikami systemów informatycznych są zarówno osoby fizyczne jak i pracownicy oraz współpracownicy Klientów.

W jaki sposób w AMM Systems Sp. z o.o. osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązują się do zachowania tajemnicy?

Każda osoba zatrudniona lub współpracująca z AMM Systems Sp. z o.o. przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych odbywa szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i potwierdza swoją wiedzę testem, a następnie otrzymuje stosowne upoważnienie. Dbamy o to, aby nasi pracownicy posiadali aktualną wiedzę na temat bezpieczeństwa danych osobowych oraz obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Czy AMM Systems Sp. z o.o. pomoże Klientom wywiązać się z obowiązku nakładanego przez RODO w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika w sprawie przetwarzania jego danych osobowych?

Tak, w SERWISACH NIEPUBLICZNYCH systemu SISMS oraz w pozostałych systemach informatycznych AMM Systems Sp. z o.o., Spółka będzie udzielać wsparcia w zakresie realizacji praw Użytkowników.