Przejdź do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODY MARKETINGOWE

Administratorem danych osobowych jest AMM Systems Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław,
NIP: 895-193-26-64, Regon: 020843579 (dalej: AMMS).

Zbieranie danych

AMMS przetwarza dane pozyskane od osób, które wyraziły zgodę na ich przetwarzania danych ososbowych. Dane są pozyskiwane w formie papierowej lub elektronicznej.

Przesyłanie informacji marketingowych

AMMS przetwarza pozyskane dane osobowe w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez AMMS.

W zależności od treści wyrażonej zgody, AMMS może dostarczać informacje marketingowe:

  • przesyłką pocztową;
  • lub/i drogą elektroniczną na podany adres e-mail;
  • lub/i drogą telefoniczną na podany numer telefonu;

Cel przetwarzania i zakres danych

Do przesyłania informacji marketingowych przetwarzane będą nastające dane:

  • w przypadku przesyłki pocztowej – imię, nazwisko, adres korespondencyjny;
  • w przypadku przesyłania informacji na podany adres e-mail – adres e-mail;
  • w przypadku kontaktów telefonicznych – numer telefonu;


Do prawidłowego zarządzania wyrażanymi zgodami będziemy przetwarzać także takie informacje jak: datę wyrażenia/ wycofania zgody, sposób pobrania zgody, rodzaje produktów i usług, jakich dotyczą wyrażone zgody oraz dane lub identyfikatory pozwalające na identyfikację osoby, jak imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub numer IP, w przypadku pobierania zgód za pomocą formularzy internetowych.

Do zarządzania efektywnością i jakością działań marketingowych system gromadzi informacje o ilości dostarczonych wiadomości, ilości wiadomości otwartych, ilości kliknięć, odbić oraz blokad.

Dobrowolność

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania informacji marketingowych.

Podstawa prawna przetwarzania

Przesyłanie informacji handlowych będzie realizowane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Zarządzanie zgodami będzie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako realizacja uzasadnionego interesu AMMS.
Zarządzanie efektywnością i jakością działań marketingowych będzie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako realizacja uzasadnionego interesu AMMS.

Udostępnienie danych osobowych

AMMS udostępnia dane osobowe podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na wyłącznie polecenie AMMS i są, na podstawie zawartych umów, zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
Podmiotami tymi są:

  • dostawcy systemu informatycznego wykorzystywanego do przesyłania informacji marketingowych SENDINBLUE – 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, Francja;
  • dostawcy innych usług informatycznych;
  • podmioty współpracujące, obsługujące procesy marketingowe.


SENDINBLUE jest organizacją międzynarodową, dlatego dane osobowe będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, która nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W takim przypadku odpowiedni poziom ich ochrony zapewniają Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania wynosi do 12 miesięcy od wycofania zgody osoby lub zaprzestania działań marketingowych przez AMMS.

Przysługujące prawa

Osoba ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. W wielu przypadkach osoba ma także prawo żądać poprawienia swoich błędnych lub niekompletnych danych osobowych.

W przypadkach określonych przepisami RODO, osoba ma prawo żądać usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Osoba ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku otrzymania takiego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, osoba ma prawo do wycofania zgody na całość przetwarzania lub na poszczególne cele. W przypadku wycofania zgody, zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych, które było oparte na podstawie tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które było realizowane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl

Dane kontaktowe

W sprawach dotyczących działań marketingowych prosimy o kontakt na adres: biuro@ammsystems.pl

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres: IOD@ammsystems.pl lub na adres siedziby AMMS.